Reference – Petrochemie

INSTALACE ZKUŠEBNÍ JEDNOTKY ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU

Předmětem akce bylo projektové řešení určené pro realizaci záměru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. instalovat novou zkušební jednotku pro výrobu zpěňovatelného (expandovatelného) polystyrenu (XEPS) extruzní technikou, čímž dojde k rozšíření výrobního sortimentu.

 

STÁČENÍ ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Hlavním účelem stavby je zvýšení bezpečnosti Skladu kapalných plynů (SKP) při plnění a stáčení železničních cisteren zkapalněnými uhlovodíkovými plyny.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ZVÝŠENÍ VÝROBY PP–NOVÁ GRANULAČNÍ LINKA

Návrh a dodávka granulační linky na zpracování polypropylenu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

STÁČENÍ LPG

V rámci této investiční akce byla realizována technická opatření, která umožnila zvýšení kapacity stáčecích zařízení na koleji 151 a kapacity transferu LPG ze skladů na Ethylenovou jednotku.

 

EXTRAKCE BENZENU A II. STUPEŇ HYDROGENACE PYGASU

Stavba slouží ke zpracování v souvislosti s intenzifikací Etylénové jednotky zvýšeného množství BTX frakce (směs benzenu, toluenu a xylenu) a v kombinaci se stávajícím způsobem výroby benzenu na jednotce Pyrotol zabezpečuje zvýšenou produkci benzenu.

 

REKONSTRUKCE LOUHOVÉ PRAČKY NA EJ

Jako řešení havarijního stavu kritického zařízení Etylenové jednotky – louhové pračky, zajišťující finální čistotu vyráběného etylenu a propylenu, provedla Intecha rekonstrukci a přestavbu stávající, nepoužívané kolony na novou louhovou pračku.

 

ZKAPACITNĚNÍ SUROVINOVÝCH TRAS PRO EJ

Zvětšení kapacity surovinových tras včetně automatického odvodnění a filtrace surovin před vstupem do pyrolýzních pecí. Technologie Intecha.