ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD – OFFSHORE

Doba realizace od: 04/2013
do: 09/2013
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Balená jednotka
Zákazník KD International B.V.
 

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. Jedná se o aplikaci této technologie na vrtných lodích.

Navržený separátor zajišťuje kompletní úpravu procesních kontaminovaných vod shromažďovaných ve sběrných nádržích. Vody jsou kontaminovány jak pevnými částicemi, tak i ropnými produkty vznikajícími v průběhu těžby a provozu vrtné plošiny. Kapacita separátoru je až 20 m3/h s vysoce efektivním snížením obsahu volných nerozpuštěných uhlovodíků na hodnotu 15 ppm a s odstraněním kalu (jemného písku). Vzhledem k nedostatku volných kapacit provozního personálu na těžebních zařízeních je celá jednotka navržena v plně automatickém provozu se signalizací aktuálních provozních parametrů centrálnímu řídícímu systému vrtné plošiny. Měření kvality čistoty vody na výstupu zajišťuje certifikovaný on-line analyzátor oleje se schopností ukládat podrobné záznamy pro případ kontroly ze strany příslušných úřadů.

Hlavní přínos pro zákazníka představuje redukce objemu kontaminovaných vod a kalů, které bylo nutné z vrtné plošiny pravidelně odvážet servisními plavidly, což vede k významnému snížení provozních nákladů těžby.