Reference – Ekologie

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zpracování koncepce umístění v generelu a realizační dokumentace závodu na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 960 tis. m3/rok. Technologie Katzen.

 

ČIŠTĚNÍ ODPLYNŮ NA VÝROBNĚ MOČOVINY

Dopravní vzduch krystalické močoviny na granulační věži – odpadní plyn obsahuje pevné podíly močoviny a uvolněný čpavek v množství přesahujícím emisní limity.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

REKONSTRUKCE STÁČECÍ STANICE

Rekonstrukce stáčení představuje přestavbu stávajícího železničního stáčení tak, aby splňovalo podmínky ochrany životního prostředí, zlepšení bezpečnosti práce a zároveň rozšiřovalo možnosti jeho využití.

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE EXPEDICE BENZENU

Hlavním cílem stavby bylo snížení emisí uhlovodíků ze skladovacích zásobníků produktů a z expediční stanice benzenu a rekonstrukce a modernizace expedice benzenu, pyrolyzního topného a plynového oleje a C9 frakce.

 

SELEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ H2S Z ODPLYNU CO2

Podstatou provedené rekonstrukce dvou provozních souborů výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek „vypírky odplynů“.

 

ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Totální rekonstrukce jímky zničené po výbuchu.

 

STÁČENÍ A SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ V CHÚV

Stavba řešila nevyhovující stav stáčení chemikálií pro chemickou úpravnu vod z železničních cisternových vozů a jejich skladování.

 

REKUPERACE ODPLYNŮ Z RAFINÉRIE - VRU JEDNOTKA

Návrh a vlastní realizace kompletního systému sběru odplynů ze skladových zásobníků, plnění autocisteren a železničních cisteren vč. dovybavení pojistnými a neprůbojnými armaturami.