Reference – Ekologie

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

REKONSTRUKCE STÁČECÍ STANICE

Rekonstrukce stáčení představuje přestavbu stávajícího železničního stáčení tak, aby splňovalo podmínky ochrany životního prostředí, zlepšení bezpečnosti práce a zároveň rozšiřovalo možnosti jeho využití.

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE EXPEDICE BENZENU

Hlavním cílem stavby bylo snížení emisí uhlovodíků ze skladovacích zásobníků produktů a z expediční stanice benzenu a rekonstrukce a modernizace expedice benzenu, pyrolyzního topného a plynového oleje a C9 frakce.

 

SELEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ H2S Z ODPLYNU CO2

Podstatou provedené rekonstrukce dvou provozních souborů výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek „vypírky odplynů“.

 

ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Totální rekonstrukce jímky zničené po výbuchu.

 

STÁČENÍ A SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ V CHÚV

Stavba řešila nevyhovující stav stáčení chemikálií pro chemickou úpravnu vod z železničních cisternových vozů a jejich skladování.

 

REKUPERACE ODPLYNŮ Z RAFINÉRIE - VRU JEDNOTKA

Návrh a vlastní realizace kompletního systému sběru odplynů ze skladových zásobníků, plnění autocisteren a železničních cisteren vč. dovybavení pojistnými a neprůbojnými armaturami.

 

FILTRACE KOKSU ZE SYSTÉMU PRACÍHO OLEJE NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a implementace filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

IZOMERACE C5/C6 FRAKCE

Výstavba nové jednotky Izomerace C5/C6 frakce podle technologie UOP–PENEX s roční kapacitou 170 kt a jednotky redestilace reformátu o kapacitě 270 kt/rok.