1. Úvodní ustanovení

1) Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních a informací o zpracování osobních údajů se rozumí:

 • Správce obchodní společnost Intecha, spol. s r.o., IČO: 45313733, se sídlem Praha 7, Argentinská 320/34, PSČ 17000, e-mail: intecha@intecha.cz,
 • Subjektem údajů osoba, která se Správcem jedná o splnění smlouvy či o podmínkách uzavření smlouvy, osoba, která poskytne jakékoliv osobní údaje Správci na základě jejího souhlasu, či osoba, jejíž osobní údaje Správce shromažďuje na základě jiného právního titulu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

2) Správce je projekční, inženýrská a obchodní společnost působící v oblasti petrochemického, rafinérského a chemického průmyslu.

3) Správce obecně zpracovává Osobní údaje o Subjektech údajů zejména pro následující účely:

 • Plnění smluvních povinností Správce a jednání o smluvním vztahu;
 • splnění účetních, daňových a archivních povinností vyplývajících z právních předpisů;
 • marketingové či obchodní nabídky služeb Správce;
 • výběrová řízení na volná pracovní místa;
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů;
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce (oprávněný zájem).

4) Správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u Správce.

 5) Subjekt údajů, který v průběhu obchodního, smluvního či předsmluvního jednání se Správcem, prostřednictvím svobodně a volně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů či jiným způsobem, poskytne své osobní údaje za účelem jejich předání Správci tak činí dobrovolně a svým jménem a po předchozí úvaze.

2. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1) Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je Subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

2) Zdrojem osobních údajů, které Správce zpracovává, jsou zejména samy Subjekty údajů, které poskytují Správci osobní údaje nutné pro splnění smluvních a zákonných povinností Správce. Dalšími zdroji jsou pak veřejně přístupné rejstříky seznamy a evidence, případné jiné zdroje, od kterých bude Správce vždy vyžadovat právní důvod ke zpracování osobních údajů předávaných Správci.

3) Osobními údaji se rozumí adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

4) Správce rozděluje Subjekty údajů na následující kategorie:

 • Obchodní partner Správce;
 • zaměstnanec Správce;
 • dodavatel služby;
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke Správci;
 • uchazeč o zaměstnání.

5) Zpracování osobních údajů Subjektů údajů provádí Správce a je prováděno v sídle či pobočkách jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, jeho statutárními zástupci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování osobních údajů dochází zejména prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, a to současně při dodržování všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za účelem maximálně bezpečného a zákonného nakládání s osobními údaji přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6) V souladu se zásadami minimalizace a omezené doby uložení osobních údajů bude Správce zpracovávat a uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

7) Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat osobní údaje v případě, že:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

8) V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost Subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;
 • pokud nejsou získány od Subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

9) Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat Správce o vysvětlení;
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost Subjektu údajů podle bodu 1 tohoto odstavce a článku shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle bodu 1 tohoto odstavce a článku, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na příslušný dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10) Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Správcem a Subjektem údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 
Ing. Jan Černý, jednatel společnosti Intecha, spol. s r.o.