INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Vážení oznamovatelé,

V souladu s povinnostmi, které nám byly uloženy zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („zákon o ochraně oznamovatelů“), bychom Vás informovat, že společnost

Intecha, spol. s r.o., IČO: 45313733, Argentinská 320/34 170 00 Praha 7

zavedla vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje postupy, které slouží k přijímaní a vyřizování oznámení, ochraně totožnosti oznamovatelů a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámeních a ostatních souvisejících činností.

Kdo je oznamovatel a jaký je předmět oznámení

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která byť zprostředkovaně vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši společnost (zaměstnanec, stážista či praktikant), která se v této souvislosti dozvěděla o možném protiprávním jednání, které:

  •   má znaky trestného činu,
  •    má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí alespoň 100 000 Kč,
  •    porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  •    porušuje jiný právní předpis Evropské unie v specifikovaných oblastech dle § 2 odst. 1 d) zákona o oznamovatelů: (finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu požadavků na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.)

Vylučujeme přijímaní oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají či nevykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písmene a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat písemně nebo ústně, a to příslušné osobě:

Mgr. Václav Slípka a to:

a) písemně

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu pro přijímání oznámení: vaclav.slipka@akfischer.cz do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba.

- v listinné podobě lze podat oznámení poštou na adresu Intecha, spol. s r.o., Argentinská 320/34, Holešovice, 170 00 Praha 7. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT a jménem příslušné osoby. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací

b)    ústně

-   a to po domluvě s příslušnou osobou ve sjednaný termín v pracovní dny od pondělí do pátku Příslušná osoba oznamovatele sama zkontaktuje, a to na základě požadavku oznamovatele, který požadavek kontaktovat příslušnou osobu oznámí na telefonickou linku +420 281 09 09 12 v pracovní dny 8:00 do 12:00 či e-mailem na vaclav.slipka@akfischer.cz. Telefonický hovor není zaznamenáván, zaznamenán může být pouze se souhlasem oznamovatele. Z případného osobního setkání bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením podpisem oznamovatele.

    V oznámení vždy musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo údaje, ze kterých je možné identifikovat oznamovatele. Dále musí oznámení obsahovat kontaktní údaje potřebné pro komunikaci s oznamovatelem minimálně telefonní číslo a e-mail. Anonymní oznámení nebo neúplná oznámení bez všech potřebných údajů se nepřijímají.

 

Vyřizování oznámení

Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

V případě, že příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako neopodstatněné, poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

Externí oznamovací systém

Oznámení lze také podat externímu řešiteli:

Ministerstvo spravedlnost ČR

písemně: Vyšehradská 16 Praha 2 128 10 

e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz

telefonicky: 00420 221 997 840

 

 

V Praze dne 11.03.2024