Všeobecné principy a hodnoty společnosti Intecha, spol. s r.o.  jsou stanoveny Etickým kodexem.
Pokud máte pocit, že jsou porušovány, či nejsou dodržovány, napište nám na mailovou adresu etickykodex@intecha.cz.

_______________________________________________________________________________________________

ETICKÝ KODEX INTECHA

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Proto se zavazujeme k dodržování jasných zásad, které tvoří rámec pro podnikatelské a společenské jednání naší společnosti.
Dlouhodobě klademe důraz nejen na dodržování platných právních předpisů při všech firemních aktivitách, rovněž se zavazujeme k etickému a bezúhonnému jednání v každé situaci a zároveň k respektování práv každého jednotlivce.
Toto vyžadujeme od všech zaměstnanců i obchodních partnerů.
Tato pravidla odráží etický kodex přijatý ve společnosti Intecha, spol. s r.o (dále jen „INT“ nebo „Intecha“).

PROČ MÍT ETICKÝ KODEX

V návaznosti na stále rostoucí požadavky na etické chování ze strany zákazníků, obchodních partnerů i širšího společenského prostředí jsme se rozhodli vydat etický kodex společnosti Intecha. Hlavním důvodem k vytvoření etického kodexu je tedy jasné stanovení principů a pravidel etického jednání společnosti Intecha a jejich zaměstnanců, a to ať již navenek společnosti nebo vůči sobě navzájem. K dalším důvodům patří zakotvení důležité zásady profesionálního postupu, posílení profesní identity a odpovědnosti zaměstnanců. Usilujeme o nejvyšší standardy osobního a profesionálního jednání, které nám umožňují zasloužit si důvěru našich klientů.
Tyto principy jsou promítnuty do hlavních oblastí, které jsou pro nás důležité.

CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI INTECHA

Tato oblast stanoví zásady jednání společnosti vůči jejím partnerům, tj. zákazníkům, dodavatelům i širšímu společenskému okolí.
Veškerá jednání a činnosti naší společnosti jsou vedeny ve shodě s platnými právními i morálními normami, totéž očekáváme i od našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. Nebudeme se účastnit obchodních činností, které jsou neetické, nemorální a zejména nelegální.

Při všech svých obchodních a marketingových aktivitách dbáme na dodržování správných obchodních praktik a zvyklostí, zejména neposkytujeme zavádějící informace, nezapojujeme se do aktivit typu průmyslová špionáž nebo krádež či zatajení totožnosti z důvodu přístupu k tajným informacím. Informace o našich činnostech, produktech a službách vždy poskytujeme přesné a úplné s výjimkou informací obsahující firemní obchodní, technické, technologické nebo organizační tajemství, jehož zveřejnění by poškodilo naši společnost. Informace o naší konkurenci, jejich službách, produktech a marketingu shromažďujeme v souladu s platnou právní legislativou.
Spolupráce INT se zákazníky a obchodními partnery je založena výhradně na kvalitě poskytovaných služeb a profesionálních vazbách. Proto odmítáme přijímat  či darovat dary a služby, které by mohly ovlivnit objektivitu našeho obchodního rozhodnutí, našich zákazníků i jiných obchodních partnerů. Je dovoleno přijímat nebo poskytovat drobné dárky např. reklamní předměty nemající vliv na naše rozhodnutí, způsob plnění našich povinností a nezavazují nás k protislužbě.

Společnost Intecha, s r.o. se trvale snaží zajistit etické standardy podnikání, trvale vytváříme prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady.

ZÁSADY PROTIKORUPČNÍ POLITIKY

•    korupční jednání ve všech formách je zakázáno a naše společnost jej netoleruje,
•    ve společnosti je zajištěn soulad s povinnostmi vyplývajícími z protikorupční legislativy i dalších předpisů, které dopadají na činnost společnosti,
•    dbáme na dodržování vnitřních předpisů a pravidel chování,
•    podporujeme a aktivně vytváříme firemní kulturu založenou na integritě a osobní odpovědnosti všech, kteří spolupracují s naší společností,
•    představitelé vrcholového vedení společnosti aktivně komunikují a prosazují protikorupční program společnosti dovnitř i navenek.

Cíle protikorupční politiky

  •    dodržovat a prosazovat postoj nulové tolerance ke korupčnímu jednání ze strany všech zaměstnanců i třetích osob, které spolupracují s jednotlivými partnery společnosti,
  •    minimalizovat motivaci všech zaměstnanců a představitelů společnosti ke korupčnímu jednání,
  •    poskytnout informace a pokyny o tom, jak vrcholové vedení vnímá a řeší otázky korupčního jednání, všem zaměstnancům i třetím osobám.
Za dodržování zásad a cílů  protikorupční politiky odpovídá vrcholové vedení společnosti. Průběžně, dle potřeby vyhodnocuje jejich plnění a v případě potřeby přijímá potřebná nápravná a preventivní opatření.

Velkou pozornost věnujeme oblasti péče bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Ta tvoří neoddělitelnou součást všech našich služeb a činností. Neustále se snažíme zlepšovat zavedené postupy a systémy s cílem zvýšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Při realizaci zakázek v oblasti činnosti INT je kladen velký důraz na oblast ochrany životního prostředí. Důkazem jsou nabízené vlastní technologie, jejichž hlavním cílem je zmírnění dopadů průmyslových činností na životní prostředí a tím zvyšování úrovně jeho ochrany.

Chování vůči politické sféře společnosti INT je politicky neutrální a neposkytuje žádné dary politickým stranám, organizacím ani nadacím, které jsou v úzkém vztahu s politickými stranami.

CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VŮČI FIRMĚ

Tato oblast stanoví zásady jednání zaměstnanců vůči společnosti. Chování zaměstnanců vůči společnosti Intecha, spol. s r.o. vychází z principů zodpovědnosti, loajality, upřímnosti a respektu vůči potřebám společnosti.

Zaměstnanci jsou povinni ochraňovat majetek společnosti před zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněným zájmem zaměstnavatele. Oprávněným zájmem společnosti a tedy zaměstnavatele je i ochrana veškerého duševního vlastnictví společnosti. Všichni zaměstnanci jsou tedy povinni chránit duševní vlastnictví společnosti a to i před jeho zneužitím. V této souvislosti jsou povinni dodržovat zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s výkonem práce, s výjimkou jejich použití v souladu s plněním pracovních úkolů v zájmu společnosti.
Obchodní tajemství společnosti tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související se společností, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních vztazích běžně dostupné. Zaměstnanci jsou povinni utajovat a chránit skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti. Svolení k použití těchto skutečností při plnění pracovních úkolů v zájmu společnosti může udělit pouze ředitel společnosti nebo vedoucí úseků. Při porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství se může společnost domáhat ochrany v souladu s právním řádem včetně podání trestního oznámení a uplatnění náhrady škody. Všichni zaměstnanci, kteří se v průběhu pracovního poměru seznámili se skutečnostmi tvořící obchodní tajemství společnosti, jsou povinni dodržovat v této souvislosti zásadu mlčenlivosti i po skončení pracovního poměru.

Zaměstnanec není oprávněn uzavřít dohodu o práci konané mimo pracovní poměr bez souhlasu ředitele společnosti. Je povinen jej o souhlas písemně požádat a předložit mu všechny potřebné doklady tak, aby ředitel mohl posoudit, zda může s výkonem pracovní činnosti mimo pracovní poměr ve společnosti souhlasit.

Zaměstnanci se snaží vyvarovat situacích, které by mohly přispět ke konfliktu zájmů, kdy by naše profesní rozhodnutí mohl ovlivnit soukromý zájem. Vztahy s konkurencí, zákazníky nebo dodavateli, které by mohly být konfliktem zájmů, musí být ohlášeny nadřízenému pracovníkovi. Neposkytujeme poradenské nebo jiné služby konkurenčním společnostem INT. Neovlivňujeme proces výběru dodavatele, pokud máme jakékoliv osobní vazby na majitele nebo zaměstnance takové společnosti. Pokud trvají pochybnosti je třeba si vyžádat souhlas zaměstnavatele.  

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci společnosti povinni nepožívat alkoholické nápoje v pracovní době a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích společnosti a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce. V případě potřeby je zaměstnavatel oprávněn prováděn orientační dechové zkoušky na požití alkoholu jsou prováděny ve  smyslu zákoníku práce a interních předpisů společnosti.
Projevujeme respekt k majetku společnosti INT. Firemní prostředky a zařízení používáme výhradně pro pracovní účely, není-li stanoveno jinak. Během pracovní doy trávíme čas produktivně a nevěnujeme se soukromým aktivitám.

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ   

Etické normy v oblasti řízení lidských zdrojů se vztahují především k otázce spravedlivého přístupu k zaměstnancům. Prosazujeme principy vytváření přátelského pracovního prostředí a vzájemných vztahů založených na vzájemném respektu, týmové práci, otevřenosti a profesionality, slušnosti a budování firemních hodnot.

Nežádoucí v této oblasti je zejména:
•    Upřednostňování zaměstnanců při přijímání, hodnocení, odměňování, vzdělávání, povyšování apod., založeného na osobních vztazích a dalších kritériích nesouvisejících s výkonem či schopnostmi osob.
•    Poskytování neúplných informací při přijímání nových pracovníků apod.
•    Rozdíly v požadavcích na dodržování podnikových pravidel kladených na "řadové" a vedoucí zaměstnance.
•    Nedodržování důvěrnosti osobních informací.
•    Jakékoliv obtěžující nebo útočné jednání, diskriminace a šikana a vždy proto takovému chování zasáhneme.

Netolerujeme žádné formy diskriminace zaměstnanců či obchodních partnerů z důvodu rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, pohlaví, sexuální orientace, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo hnutích, věku či zdravotního stavu, národnosti, etnického nebo sociálního původu apod. Zcela nepřípustná je dětská práce či jakékoliv forma nucené práce.

Poskytujeme zaměstnancům aktuální informace o všech plánovaných změnách, které se týkají jejich působení v organizaci.
Vedoucí pracovníci mají povinnost jít příkladem v prosazování etických principů a podporovat dobrou atmosféru na pracovišti, zejména tím, že:
-    Věnují pozornost případným problémům a obavám ze strany zaměstnanců zajištěním vhodného prostoru a dostatku času pro jejich projednání.
-    Podporují své podřízené při vzniku jakýkoliv potíží, pokud by potřebovali pomoc.
-    Iniciují spolupráci mezi jednotlivými úseky a oddělení.
-    Podporují snahy o zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Implementace Etického kodexu bude monitorována vedoucími pracovníky, pravidelně vyhodnocována na poradách vedení společnosti a bude součástí přezkoumání managementu systému.