Reference – Petrochemie

STÁČENÍ ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Hlavním účelem stavby je zvýšení bezpečnosti Skladu kapalných plynů (SKP) při plnění a stáčení železničních cisteren zkapalněnými uhlovodíkovými plyny.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ZVÝŠENÍ VÝROBY PP–NOVÁ GRANULAČNÍ LINKA

Návrh a dodávka granulační linky na zpracování polypropylenu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

STÁČENÍ LPG

V rámci této investiční akce byla realizována technická opatření, která umožnila zvýšení kapacity stáčecích zařízení na koleji 151 a kapacity transferu LPG ze skladů na Ethylenovou jednotku.

 

EXTRAKCE BENZENU A II. STUPEŇ HYDROGENACE PYGASU

Stavba slouží ke zpracování v souvislosti s intenzifikací Etylénové jednotky zvýšeného množství BTX frakce (směs benzenu, toluenu a xylenu) a v kombinaci se stávajícím způsobem výroby benzenu na jednotce Pyrotol zabezpečuje zvýšenou produkci benzenu.

 

REKONSTRUKCE LOUHOVÉ PRAČKY NA EJ

Jako řešení havarijního stavu kritického zařízení Etylenové jednotky – louhové pračky, zajišťující finální čistotu vyráběného etylenu a propylenu, provedla Intecha rekonstrukci a přestavbu stávající, nepoužívané kolony na novou louhovou pračku.

 

ZKAPACITNĚNÍ SUROVINOVÝCH TRAS PRO EJ

Zvětšení kapacity surovinových tras včetně automatického odvodnění a filtrace surovin před vstupem do pyrolýzních pecí. Technologie Intecha.

 

SKLADOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ DMDS

Skladování a dávkování roztoku DMDS do vlásenek pyrolýzních pecí za účelem omezení tvorby koksu a oxidu uhelnatého.